Precizējumi par iepirkuma Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja eksponātēkas „Ostas noliktava” restaurāciju

23.03.2016

Iepirkuma komisija 2016. gada 23. martā saskaņā ar Kultūras ministrijas 23.03.2016. vēstulē Nr. 4.3.1.-8.5/653 “Par iepriekš noteiktā projekta „Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja ostas noliktavas restaurācija” iepirkuma dokumentācijas pārbaudi” minēto, precizējusi iepirkuma Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja eksponātēkas „Ostas noliktava” restaurācija" noteikumu 26. un 27.punktu un izteikusi to šādā redakcijā:

26. Pretendentam, kurš darbus veicis, kā galvenais būvdarbu veicējs[1], iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i. 2011., 2012., 2013., 2014., 2015. un līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai, proti, 2016. gada 29. martam) ir bijusi pieredze restaurācijas darbos 1 (vienā) līdzīgā rakstura objektā. Par līdzīga rakstura objektiem tiks atzīti tādi objekti, kuros pretendents veicis restaurācijas darbus Valsts nozīmes arhitektūras piemineklī (līdz 20. gs. vidum), kas iekļauti valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā Latvijā vai kādā citā Eiropas Savienības dalībvalstī un kurā restaurācijas būvdarbu izmaksas ir ne mazāk, kā EUR 142 200.00 (bez Būvdarbiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā, un par tiem ir iespējams saņemt pozitīvu pasūtītāja atsauksmi.

27. Pretendentam līguma izpildē ir jānodrošina tāds atbildīgais restaurācijas būvdarbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs sertifikāts restaurācijas būvdarbu vadīšanā. Un, kuram ir pieredze: iepriekšējos 5 (piecu) gadu laikā (t.i. 2011., 2012., 2013., 2014., 2015. un līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai, proti, 2016. gada 29. martam), kā atbildīgais restaurācijas būvdarbu vadītājs ir vadījis 1 (vienu) objektu, kas ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un kurā veikti koka ēkas restaurācijas darbi,  un kurā restaurācijas būvdarbu izmaksas ir ne mazāk, kā EUR 142 200.00 (bez PVN). Būvdarbiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem, ēkām jābūt nodotām ekspluatācijā, un par būvdarbiem ir iespējams saņemt pozitīvu pasūtītāja atsauksmi."

[1] galvenais būvdarbu veicējs – būvdarbu veicējs, kas piesaista citus atsevišķus būvdarbu veicējus, noslēdzot attiecīgus līgumus, un kura pienākums ir realizēt būvobjektu dabā atbilstoši būvprojektam

Lai lejupielādētu precizēto nolikumu spied šeit.

 

Pēdējoreiz atjaunināts:21.05.2016