Ostas noliktavas projekts

21.08.2015

Eiropas ekonomikas zonas programmas iepriekšnoteiktā projekta Nr.EEZLV04/INP/2013/4 "Ostas noliktavas restaurācija Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā" īstenošanu Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana"

Darbu pasūtītājs: Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs

Projekta mērķis: saglabāt vienu no senākajām Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja eksponātēkām un nodrošināt tās pieejamību sabiedrībai.

Kopsavilkums: projekta mērķis ir saglabāt vienu no senākajām Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja eksponātēkām un nodrošināt tās pieejamību sabiedrībai.   Projekta aktivitātes ir: Liepājas ostas noliktavas ēkas restaurācija un konservācija, tās piemērošana eksponēšanas vajadzībām, profesionālās pieredzes apmaiņas konference (tai skaitā Norvēģijas un kaimiņvalstu ekspertu), projekta vadība un publicitāte. Projekta rezultātā pēc restaurācijas ne mazāk kā 105 000 apmeklētājiem gadā būs nodrošināta pieejamība vienam kultūras mantojuma objektam, kas līdz šim netika eksponēts. Objektam piegulošajā teritorijā vismaz 150 m2 platībā būs uzlaboti eksponēšanas apstākļi. Ēkas pirmajā stāvā būs izveidota apmeklētājiem pieejama atklātā krātuve. Būs noorganizēta viena koka arhitektūras mantojuma saglabāšanai veltīta profesionālās pieredzes apmaiņas konference.

Projekta aktivitātes un darbības:

1.aktivitātē – Liepājas ostas noliktavas ēkas restaurācija un konservācija – sākotnēji 2014.gada vasarā tika izsludināts iepirkums par eksponāta saglabāšanas pakalpojumu, pamatojoties uz arhitektes K.Veinbergas izstrādāto Restaurācijas projektu, tomēr muzejs saņēma atzinumu no Iepirkumu uzraudzības biroja un Ekonomikas ministrijas, ka muzeja eksponātēka ir klasificējama kā būve un ir jāpiemēro atbilstoša iepirkuma procedūra būvdarbu iepirkumam. Lai būvdarbi tiktu veikti saskaņā ar jauno Būvniecības likumu, muzejs Restaurācijas projektu iesniedza Rīgas pilsētas Būvvaldē. Muzejs saņēma būvatļauju ar nosacījumiem, tajā skaitā – izstrādāt būvprojektu atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. Būvdarbi eksponātēkā nav uzsākti un iepirkums nav izsludināts, jo šobrīd notiek Rīgas pilsētas Būvvaldes nosacījumu izpilde.

2.aktivitātē – Liepājas ostas noliktavas ēkas piemērošana eksponēšanas vajadzībām – iegādātas izejvielas un darba rīki muzeja krājuma eksponātu restaurācijai un konservācijai; sagatavoti 26 eksponāti eksponēšanai, kas šobrīd glabājas citās muzeja telpās, jo tās ir piemērotas šādu muzeja eksponātu glabāšanai. Šobrīd notiek tehniskā projekta izstrāde drošības un elektrības instalāciju ierīkošanai.

3.aktivitātē – Profesionālās pieredzes apmaiņas konference, tai skaitā Norvēģijas un kaimiņvalstu ekspertu profesionālās pieredzes apmaiņas konference – šobrīd nav sasniegti plānotie rādītāji.

4.aktivitāte – projekta vadība – notikusi viena projekta uzraudzības komitejas sanāksme, izveidota un darbojas iepirkumu komisija un projekta vadības grupa.

5.aktivitāte – publicitāte – uzstādīts informatīvs stends pie restaurējamās eksponātēkas un izveidota atsevišķa sadaļa projekta mājaslapā.

Ņemot vērā būvniecības likuma normu maiņu ir neparedzami aizkavējies būvprojekta saskaņošanas process, tā rezultātā mainījušies projekta termiņi un attīstības statuss. Turpinās ar būvniecību tieši nesaistītie darbi – atputekļotas, restaurētas pūra lādes, atsāļotas Ostas noliktavas ēkas sienas.

 

 

Pēdējoreiz atjaunināts:24.06.2016