Gadatirgi Latvijā

Ideja par grāmatas tapšanu radās dienā, kad, iepazīstoties ar materiāliem par Gadatirgu Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja arhīvā, konstatēju, ka tur nav atrodams gandrīz nekas, izņemot dažus statistikas datus, afišas, medaļas un plašāku fotomateriālu, bet šim pasākumam ir vērā ņemama nozīme Latvijas kultūras kontekstā. 2020. gadā Gadatirgus Brīvdabas muzejā notiks jau 50. reizi. 26 gadus esmu organizējusi Gadatirgus lietišķās mākslas sadaļu (no 1986. līdz 2012. gadam).

Svarīgākais, uzsākot materiālu vākšanu par Gadatirgu Brīvdabas muzejā, bija iztaujāt tos Tautas lietišķās mākslas studiju dalībniekus, kuri piedalījās pirmajos pasākumos, kā arī muzeja darbiniekus, kuri piedalījās Gadatirgus organizēšanā. Daudzi no izvaicātajiem atcerējās savu bērnību, jo tolaik gadatirgi bija ļoti nozīmīgi pasākumi ne tikai ekonomiskajā, bet arī kultūras un sabiedriskajā ziņā. Katrā no pilsētām, kuras apmeklēju, uzzināju sīkāk par tajās rīkotajiem tirgiem un gadatirgiem. Liela daļa 19. gs. 2. pusē dzimušo rakstnieku un dzejnieku savā daiļradē aprakstījuši kādu no gadatirgiem, bet mākslinieki atainojuši tirgus gaisotni savos darbos. Tādēļ izvēlējos grāmatā izmantot arī literātu radīto sacerējumu fragmentus un tekstu papildināt ar mākslinieku darbu reprodukcijām.

Nonākot pie teicējiem, uzzināju, kur atradušies senie tirgus laukumi, fiksēju to izskatu mūsdienās. Daudzviet senos tirgus laukumus izmanto vēl tagad, daudzviet tos grūti sazīmēt zem jaunās apbūves. Papildus informāciju guvu šo pilsētu muzeju arhīvos.

Grāmatai ir piecas daļas – Kurzeme, Latgale, Vidzeme, Zemgale un Rīga (Gadatirgus Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā).

– Daina Kraukle

Gadatirgi Latvijā
Kurzeme

Gadatirgi Kurzemē teicēju atmiņu stāstos, literārajos sacerējumos un vēstures faktos atklājas kā daudzkrāsaini, daudzslāņaini, neikdienišķi pasākumi, kuriem cilvēku dzīvē ir bijusi ārkārtīgi svarīga un paliekoša nozīme. To atstātais iespaids pa savam pilnveidojis kā bērna, tā arī pieauguša cilvēka pasaules uztveri. Daudziem gadatirgi bija kā dzīves skola, gaidīta iespēja komunicēt ar citiem cilvēkiem no tuvākas un tālākas apkārtnes, iegūt informāciju, paplašināt savu redzesloku. Te varēja iepazīt jaunākās modes, tehnikas sasniegumus, te mijās tradicionālais ar novatorisko, te bija pārsteigumi un sengaidītas atkalredzēšanās. Un tai brīdī, kad visa mājas saime sasēdās ratos, lai dotos uz gadatirgu, ikviens – no vismazākā līdz visvecākajam – savu sirdi bija pildījis ar cerībām un ilgām.

Grāmatas pirmā nodaļa veltīta vēsturiskiem faktiem, kas saistīti ar gadatirgu rīkošanu Latvijas teritorijā. Seko nodaļas par Talsiem, Ventspili, Kuldīgu, Liepāju, Saldu un Tukumu. Tajās apkopoti dati par senajiem tirgiem, tirgus laukumiem, gados cienījamu teicēju atmiņu stāstījumi par bērnībā pieredzēto un to TLMS dalībnieku piedzīvoto, kuri piedalījās pirmajos Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja rīkotajos Gadatirgos.

TLM studijas “Varavīksne” (Kuldīga) dalībnieču Otīlijas Salmgriezes (dz. 1920. gadā), Emīlijas Elzas Blūmas (dz. 1925. gadā) un Daigas Zvirbules (dz. 1970. gadā) saruna:
“O.S. – Es, muļķīt, tak sākumā nebrauc uz tiem Brīvdab’s tirgiem, bet viņ’s man pierunāj, lai tak es ar aizbrauc. Un tā es bijus jau piec’s reizes. Pa vid man salūz kāj, un es atkal netik.
D.Z. – Otīlij, bij gan lab, ka mēs tai klētiņā gulēj. Tie, kas nevarēj, tie gāj gulēt, bet mēs, tie jaunie, dziedāj, dejoj līdz pašam rītam, kamēr bij jāiet uz tirgu.
O.S. – Es jau toreiz nemaz nebij vec!
D.Z. – Es tikai atceros, ka Ziedon’s toreiz bij tas galvenais dziedātājs un, ka mēs nevienai dziesmai vārd’s nezināj līdz galam.
O.S. – Es tak dejoju ar, man vēl ir tāda fotogrāfija. Tāpēc es sak – es nebij vec!
E.E.B. – Tad tak Tev vēl bij abas kājas!
O.S. – Nu man tak bij tikai kād 78 gad!”

Daina Kraukle
"Gadatigi Latvijā. Kurzeme"
ISBN 978-9984-38-769-7
Izdevējs: SIA "J.L.V."
Rīga, 2010

Gadatirgi Latvijā
Latgale

Latgale man allaž šķitusi kā Latvijas enerģijas, vitalitātes un prieka krātuve. Tai raksturīga kvēloša enerģija, kas baro mūsu saknes, uzlabo garastāvokli, raisa kūsājošas emocijas. To visu vizualizē sarkanā krāsa, kuras klātesamību esmu sajutusi allaž, tiekoties ar latgaļiem. Spēks, rotaļīgums, spontanitāte, drosme, izturība, enerģija, labsirdība, vienkāršība – to izbaudot Latgalē, ikkatram ļauts atjaunot spēkus, padomāt par savas un mūsu tautas dzīves pamatvērtībām, sajust to pamatu, uz kura būvējam savas sapņu pilis. 

Šajā grāmatā lasītājam būs iespēja iepazīt tirgu un gadatirgu vēsturi dažādās pilsētās un novados. Šoreiz grāmatā daudz vairāk informācijas par dažādiem Latgalei raksturīgiem tautas lietišķās mākslas veidiem, to meistariem. Varēs uzzināt arī vienu otru amata stiķi.

Pirmā nodaļa – Tirgus un kultūra – ieskats tēmā no senā Ēģiptes līdz 20. gadsimtam Latvijā. Sekojošās nodaļas par tirgiem un gadatirgiem Rēzeknē, Līvānos un Daugavpilī. Atspoguļojot novada bagātīgo etnisko sastāvu, uzmanība veltīta ebreju un čigānu mazākumtautībām un to saistībai ar tirgošanos.

TLMS “Klūga”( Daugavpils) vadītājs Viktors Kuhaļskis :
“Gadījās jau arī visādi kuriozi. Reiz, kad braucām uz Rīgu, meistari jau bija drusku “uztaisījuši dūšu”. Meistars Bogdanovičs bija pavisam neliela auguma. Braucām mēs ar veco “Kubaņu”. Pie Daugavpils “uzpravījāmies”, izbraucām tā paagrāk, tikām līdz Līvāniem, bet meistariem “degviela” beigusies. Līvānos tobrīd ceļmalās mainīja ceļa stabus un bija izraktas tādas milzīgi dziļas ceļa stabiem domātas bedres. Bet mūsu šoferis to nezina, un viņš vienkārši kaut kur ceļmalā piestāj. Bija rudens, un stipri nolijis, tādēļ ūdens tajās bedrēs bija uzkrājies, līdz pat malām, un vēl peļķe tam visam pāri. Tā nu durvis atvērās, un Bogdanovičs špuh tur iekšā! Bet meistars Vingris stāv uz kāpnītēm un brīnās: “Kur paliki?! Zemei cauri izkriti?!” Kad meistaru izvilkām no bedres, viņš bija viscaur slapjš, tikai cepure sausa.”

Daina Kraukle
"Gadatigi Latvijā. Latgale"
ISBN 978-9984-38-912-7
Izdevējs: SIA "J.L.V."
Rīga, 2011

Gadatirgi Latvijā
Vidzeme

Vidzeme – novads, kur šūpulis kārts tik daudziem dzejniekiem, te pirmoreiz tulkota Bībele, te notikuši pirmie Dziesmu svētki, uzvestas teātra izrādes un operas. Vidzemnieku tautas tērpus rotājošie raksti ir īpaši smalki un tuvinātos krāsu toņos. Šai pusē auduši skaistus linu dreļļus un šatiersegas, kas rotātas vairāku toņu krāsu pārejām. Vidzemē sastapu gados vecākās teicējas: gulbenieti Elzu Brūniņu (dz. 1911. gadā) un staicelieti Loniju Tamani (dz. 1908. gadā), kuras pārsteidza ar savu labo atmiņu un sulīgo stāstījumu.

Grāmatas pirmajā nodaļā apskatīta tirgus un tirgošanās tēma latvju dainās. Seko nodaļas par Cēsīm, Valmieru, Staiceli, Mazsalacu, Alūksni, Gulbeni un Ogri.

TLMS “Sagša” (Gulbene) vadītāja Biruta Višņakova:
“Gadījās visādi joki. Reiz vakarā staigājām gar Berģu restorānu un ķērām kaķi. Gribējām noķert un iet pie kaimiņiem ciemos. Bet kaķis nedevās rokās, tikai baigi skrāpējās. Ko tad citu vakaros varēja darīt, ja ne ar kaimiņpuišiem amizēties, tādēļ gājām ciemos pie alūksniešiem. Bet ar mājās tikšanu no tirgus atkal problēmas. Vainīgs švakais transports. Visi citi tirgotāji jau aizbrauc – mūsu transporta nav un nav. Neviens nebrauc mums pakaļ – ar transportu kaut kāda ķibele! Mēs jau sēžam ārpus muzeja vārtiem uz savām pekelēm. Pamazām krēslo, nāk vakars… Visi aiziet mums garām, bet mēs kā nabadziņi – sēžam un sēžam. Un tā bija vairākus gadus.”

Daina Kraukle
"Gadatigi Latvijā. Vidzeme"
ISBN 978-9934-11-124-2
Izdevējs: SIA "J.L.V."
Rīga, 2012

Gadatirgi Latvijā
Zemgale

Zemgale – plaša un līdzena, spēcīga un stabila kā pamats zem kājām. Auglīgā zeme dod bagātīgu ražu. Stipri un pamatīgi ir Zemgales ļaudis. Strādīgie zemgaļi ir vienmēr pratuši būt pārtikuši, nebaidījušies savās rokās turēt varas grožus. Šis novads ir pārticības klēts gan materiālo, gan cilvēkresursu ziņā. Vēsturiski Zemgale ir cieši saistīta ar Sēlijas novadu, tādēļ iekļauta informācija arī par Jēkabpili. Būdami turīgi ļaudis, zemgaļi nereti spēja iegādāties un lietot dažādas tehnikas novitātes.

Grāmatas pirmajā nodaļā ir apkopota informācija par tirgus fotogrāfijām un fotogrāfiem tirgū. Nākamās nodaļas ir par tirgiem un to apmeklētājiem Jelgavā, Dobelē, Bauskā un Jēkabpilī.

TLMS “Bauska” audēja Rita Vincuma:
“Gadatirgū bija visādas izdarības – loterijas, karuseļi, cirka balagāni. Karuselim sēdekļi bija iekārti garās ķēdēs un griezās ap stabu, celdamies augstāk un laizdamies zemāk. Tieši pretī Bauskas muzeja ēkai bija uzbūvēta cirka telts jeb balagāns. Bagāto bērni tur varēja tikt, nopērkot biļetes, bet mums vecāki tādai lietai naudiņu nedeva, tādēļ līdām iekšā pa telts apakšu, kamēr neviens neredz. Kad daži bērni jau bija salīduši iekšā, arī es sāku līst. Brīdī, kad mana galva jau bija teltī, bet dibens vēl laukā, pēkšņi kāds pa to sāka plikšķināt, un es izdzirdu: “Ko tad tu te dari!” Bija vien jālien laukā un jāmūk projām. Tā nu es tur iekšā netiku, vēl pērienu dabūju. Bet es tā gribēju paskatīties, ko tie zvēriņi dara.”

Daina Kraukle
"Gadatigi Latvijā. Zemgale "
ISBN 978-9934-11-564-6
Izdevējs: apgāds "Jumava"
Rīga, 2014

Gadatirgi Latvijā
Rīga – Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs

Gadatirgus Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā ir unikāls pasākums. (1971. gadā, kad tas tika sarīkots pirmo reizi, neviens cits pasākums Latvijā nepulcēja vienkopus tik daudz tautas daiļamatnieku, sniedzot tiem iespēju izstādīt pārdošanai savus labākos darbus. Kopš tā laika katru gadu jūnija pirmajā sestdienā un svētdienā Gadatirgus kā tāda signālraķete svelpdama uzskrien gaisā un, savu eleganto skrējienu pabeigusi, nošķiež krāsainu žilbinošu gaismu pār visu turpmāko vasaras sezonu muzejā.

Grāmatas pirmā nodaļa – “Iz vēstures par Rīgas tirgiem” – apkopo faktus par tirgošanos Rīgā kopš 14. gadsimta līdz laikam, kad 1932. gadā pabeidza Centrāltirgus izbūvi un veco Daugavmalas tirgu, kurš bija saistīts ar gadatirgu rīkošanu, likvidēja. Nodaļā par Gadatirgu Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā – dati, fakti, statistika,  intervijas ar tiem muzeja darbiniekiem, kuri cieši saistīti ar pasākuma rīkošanas pirmsākumiem.

Mārtiņš Kuplais: “Ja nebūtu Gadatirgus, daudziem amatniekiem būtu liegta iespēja attīstīties.”
Māra Kuplā: “Radās vēl viena vieta, kur latviešiem pulcēties.”
Aija Vistere: “Visi gribēja būt kopā, dancoja i jauni, i veci.”
Liongina Cironskiene ( amatniece no Lietuvas): “Man bija lieli brīnumi, redzot latviešu amatnieku tik labi nostrādātos darbus!”

Daina Kraukle
"Gadatigi Latvijā. Rīga"
ISBN 978-9934-11-788-6
Izdevējs: apgāds "Jumava"
Rīga, 2015

Grāmatas var iegādāties muzeja kasē, cena 4 eiro.

Pēdējoreiz atjaunināts:30.08.2022